Sök tjänst

Lerums kommuns digitala tjänster och blanketter

Här kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden till kommunen. Det kan till exempel handla om att ansöka, anmäla eller boka.

Skriv i sökfältet eller klicka dig vidare under grupp och kategori för den roll i vilken du besöker sidan.

 

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Anställda och konsulter (12)

  Bygga, bo och trafik (29)

  • Anmäl dagvattenanläggning

   Här gör du anmälan till miljöenheten om att du ska bygga en dagvattenanläggning.

  • Anmäl enligt plan- och bygglagen

   Här kan du anmäla misstankar om att plan- och bygglagen inte följs. Det kan gälla exempelvis olovligt byggande eller åtgärd inom strandskydd.

  • Anmäl skada av person eller egendom som uppstått på grund av problem med väg, park, vatten och avlopp

   Här kan du anmäla skada av person eller egendom som uppstått på grund av problem med väg, park, vatten och avlopp

  • Anmäl vattenskada

   Här kan du anmäla om du har fått en vattenskada i en fastighet.
    

  • Ansök om blomlådor som farthinder

   Här kan du ansöka om att sätta ut blomlådor som farthinder för en säkrare trafikmiljö.

  • Ansök om ersättning för vattenskada

   Här kan du ansöka om ersättning om din fastighet har drabbats av vattenskador på grund av översvämning.

  • Ansök om fullmakt för VA-ansökan

   Här kan du ansöka om fullmakt för kommunalt vatten och avlopp. Fullmakten överlåter ansvaret för VA-ansökan från fastighetsägaren till den sökande.

  • Ansök om grävtillstånd och lämna in trafikanordningsplan

   Här kan du ansöka om tillstånd för att gräva i Lerums kommun. Du kan även lämna in en trafikanordningsplan. Du får inte börja arbetet under tiden. Det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet. Det tar cirka 10 arbetsdagar för dig att få svar på din ansökan.

  • Ansök om kommunalt vatten och avlopp

   Här kan du ansöka om att få koppla in din fastighet till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten. 

  • Ansök om planbesked

   Har du en idé om att bygga bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan i ett område ska du ansöka om planbesked. Planbeskedet ger dig svar på om kommunen kommer att göra en detaljplan eller inte.

  • Ansök om strandskyddsdispens

   Här kan du ansöka om undantag från strandskyddet. Det behöver du göra för att exempelvis bygga en brygga eller ett förråd på strandskyddat område.

  • Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

   Här kan du ansöka om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

  • Beställ gränsanvisning

   Här kan du beställa gränsanvisning för att få reda på var gränserna för din fastighet går.

  • Beställ lägeskontroll

   Här kan du ansöka om lägeskontroll av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning. Vid en lägeskontroll kontrolleras att storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer överens med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

  • Beställ nybyggnadskarta

   Här kan du beställa en nybyggnadskarta. Du behöver en nybyggnadskarta för att kunna ansöka om bygglov för ny- och ombyggnationer.

  • Beställ utstakning

   Här kan du beställa utstakning av ditt hus utifrån de mått som finns i situationsplanen för bygglovet.

  • Boka tid med bygglovshandläggare

   Här kan du boka tid för rådgivning med en bygglovshandläggare.
   Välj om du vill ha rådgivning via telefon, personligt möte i kommunhuset vid Bagges torg i Lerum eller digitalt möte via Microsoft Teams.

  • Felanmäl fastighet

   Här kan du göra en felanmälan om du hittar något som inte fungerar på kommunala fastigheter eller gator.

  • Förfrågan om anslutningsavgift till vatten och avlopp

   Här kan du göra en förfrågan om vad din anslutningsavgift till vatten och avlopp, VA, kommer att kosta.

  • Hämta tomtkarta för din fastighet

   Här kan du hämta ut en tomtkarta över din fastighet som ett pdf-dokument. Exporten av tomtkartan är ett utdrag är kommunens befintliga primärkarta och kostnadsfri. Du behöver en tomtkarta som underlag till din situationsplan om du ska ansöka om bygglov, anmäla bergvärme eller anmäla enskilt avlopp.

  • Lägenhetsregistret - ajourhållning

   Ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret, Flerbostadshus inklusive specialbostäder

  • Registrering för cykelbox och cykelgarage

   Här kan du registrera dig för användning av cykelbox och cykelgarage i kommunen.

  • Skicka in kontrollplan/utförandeintyg för enskilt avlopp som har färdigställts

   Här kan du som är entreprenör eller fastighetsägare lämna in din kontrollplan när ett nytt enskilt avlopp är byggt. En kopia på serviceavtalet behöver skickas till miljöenheten i kommunen senast en månad efter att avloppet börjat användas. Det gäller i de fall där det står på tillståndet att serviceavtalet behöver skickas in.

  Jobb och företagande (4)

  Kommun och politik (12)

  • Förtroendevald: Ansök om avgiftsbestämd ålderspension

   Här kan du som varit förtroendevald i Lerums kommun på ett uppdrag som startade efter valet 2014 efter senare ansöka om uttag av ålderspension. Det gäller för dig som inte omfattas av något av de äldre pensionsavtalen PBF eller PRF-KL för förtroendevalda.

  • Förtroendevald: Lämna in fråga

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en fråga.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in en  fråga.

  • Förtroendevald: Lämna in motion

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en ny motion.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att lämna in motioner.

  • Förtroendevald: Lämna Interpellation

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en interpellation.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in interpellationer.

  • Hjälp till att skapa ett bibliotek som passar dig

   I den här enkäten kan du hjälpa oss att förbättra bibliotekens verksamhet i Lerums kommun. 

    

  • Lämna in e-förslag

   Ett e-förslag är ett sätt där du som invånare i Lerums kommun kan påverka politiken.
   Det gör du genom att lämna in förslag på en förändring inom kommunens verksamheter i frågor som är viktiga för dig.

  Kultur och fritid (8)

  • Anmäl till babyrytmik på biblioteket

   Här kan du boka plats på bibliotekets babyrytmik

  • Bokningsförfrågan till Dergårdsteatern

   Här kan du skicka in en förfrågan om att boka Dergårdsteatern.

  Miljö, energi och återvinning (36)

  • Anmäl allergisk reaktion

   Här kan du anmäla om du har fått en allergisk reaktion av något livsmedel i Lerums kommun.

  • Anmäl autogiro för ditt avfallsabonnemang och/eller VA-abonnemang

   Här kan du anmäla att du vill ha autogiro för ditt  avfallsabonnemang och/eller VA-abonnemang. Det gör du genom att lämna ett medgivande för autogiro via den här e-tjänsten med ditt BankID.

  • Anmäl cistern ur bruk

   Här kan du anmäla till miljöenheten att du tar en cistern ur bruk.

  • Anmäl efterbehandling av förorenad mark

   Här kan du anmäla efterbehandling av förorenad mark i Lerums kommun.

  • Anmäl installation av värmepump

   Här gör du anmälan om installation av bergvärme, ytvattenvärme eller ytjordvärme.

  • Anmäl kompost

   Här kan du anmäla önskemål till miljöenheten om att få kompostera matavfall på egen hand.

  • Anmäl matförgiftning

   Här kan du anmäla om du misstänker att det har blivit matförgiftad av något livsmedel i Lerums kommun

  • Ansök om att få hantera kemikalier inom vattenskyddsområde

   Här ansöker du om tillstånd att hantera och/eller förvara kemikalier inom ett av kommunens vattenskyddsområden

  • Ansök om bidrag vid separering av dag- och dränvatten från spillvattenledning

   Här kan du ansöka om bidrag för frånkoppling av din fastighets dag- och dränvatten från spillvattennätet. 

  • Ansök om dispens från krav på att skilja förpackning från avfall

   Ansökan om dispens från krav på att skilja förpackning från avfall

  • Ansök om dispens från kravet på separat utsortering av bioavfall

   Ansökan om dispens från kravet på separat utsortering av bioavfall

  • Ansök om dispens för eldning trädgårdsavfall från invasiv art

   Här kan du ansöka om dispens att få elda upp trädgårdsavfall av en invasiv art i syfte att bekämpa den.

  • Ansök om glesare tömning av sopor

   Här kan du ansöka om glesare sophämtning. Du kan ansöka om hämtning var fjärde vecka eller fyra gånger per år. Ordinarie intervall för tömning av sopor är varannan vecka.

  • Ansök om nytt abonnemang för avfall

   Här kan du ansöka om nytt abonnemang för avfall. Om du vill ansöka om ägarbyte gör du detta i e-tjänsten Ägarbyte av abonnemang för avfall och/eller vatten och avlopp.

  • Ansök om tillstånd för djurhållning

   Här kan du ansöka om tillstånd för att ha vissa djur inom detaljplanelagt område. Det behövs för att exempelvis få ha giftorm som husdjur.

  • Ansök om uppehåll i hämtning av slam

   Här kan du ansöka om uppehåll i hämtning för din slamtömning. 

  • Ansök om ändring i avfallsabonnemang

   Här kan du ansöka om ändringar i ditt avfallsabonnemang. Det kan exempelvis gälla ändringar i hämtningsintervall eller kärlstorlek.

  • Beställ extratjänster för avfallshantering

   Här kan du beställa extratjänster inom ramen för ditt avfallsabonnemang från Renhållningsenheten i Lerums kommun. Du kan bland annat beställa en extra säck vid tömning, extra tömning och hämtning av grovavfall.

  • Beställ radonmätning

   Här kan du beställa mätning av radonhalten i din fastighet.

  • Beställ tömning av sopor för dig som har abonnemanget hämtning 4 gånger per år

   Här kan du som har abonnemanget "Hämtning fyra ggr/år sker efter budning" beställa tömning av ditt sopkärl enligt ditt abonnemang . Hämtning sker vid nästa ordinarie hämtningstillfälle i området. Vi behöver din beställning senast tre dagar innan tömning.

  • Dina abonnemang och fakturor för avfall, vatten och avlopp

   Här kommer du åt e-tjänsten för dina abonnemang och fakturor för avfall, vatten och avlopp.

  • Enkät om vedeldning

   Här kan du som fått brev om din vedpanna från miljöenheten fylla i en enkät.

  • Hämta beslut eller komplettera ärenden hos Miljöenheten

   Här kan du komplettera eller hämta beslut i dina pågående ärenden hos miljöenheten

  • Klagomål på livsmedelshantering eller olägenhet för hälsa eller miljö

   Här kan du lämna klagomål som rör bland annat livsmedelshantering, inomhusmiljö, störningar från verksamheter, avfallshantering, nedskräpning, enskilda avlopp, och föroreningar i mark och vatten

  • Kompostering av latrin samt eget omhändertagande av fosforfilter

   Här kan du anmäla önskemål till miljöenheten om att få kompostera i en latrin.

  • Omklassning av livsmedelsverksamhet 2023

   Du som driver en livsmedelsverksamhet behöver lämna in uppgifter om din verksamhet för omklassning. Det gör du med denna e-tjänst. 

  • Registrera start, ändring eller avslut av livsmedelsverksamhet

   Här kan du registrera start eller ändring av en livsmedelsverksamhet till miljöenheten. Som livsmedelsverksamhet räknas bland annat restaurang, apotek, skola, äldreboende och livsmedelsbutik. Anmälan behöver göras senast två veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

  • Ta emot digital faktura till företag från miljöenheten

   Har ditt företag sökt tillstånd, anmält en verksamhet eller haft tillsyn av miljöenheten Lerums kommun? Då kan vi skicka elektroniska fakturor till er om ni föredrar det framför pappersfakturor.

  • Underrättelse om medelstor förbränningsanläggning

   Du som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera Miljöenheten som är tillsynsmyndighet om anläggningen. Det gör du med denna e-tjänst. 

  • Underrättelse påträffande av förorening

   Här kan du meddela att du upptäckt en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder

  Omsorg och stöd (20)

  Utbildning och barnomsorg - Annan huvudman (4)

  Utbildning och barnomsorg - Elever (21)

  • Anmäl vistelse utomlands

   Här kan du anmäla om ditt barn vistas eller flyttar utomlands.

  • Ansök om bidrag vid studier på folkhögskola

   Här kan du ansöka om bidrag vid studier på folkhögskola.

  • Ansök om prövning

   Här kan du ansöka om prövning

  • Ansök om tilläggsbelopp barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd

   Här kan du ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett stort behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp är en ersättning om bedöms individuellt utifrån barnets eller elevens behov. 

   Tilläggsbelopp kan beviljas vid omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsundervisning eller vid deltagande på lovskola.

  • Beställ en översättning av dina betyg från Lerums gymnasium

   Här kan du beställa en översättning av dina gymnasiebetyg till engelska. Det gäller för dig som har studerat och fått dina betyg från Lerums gymnasium.

  • Boka tid hos en skolsköterska på Lerums gymnasium

   Här kan du som är elev på Lerums gymnasium boka tid med en skolsköterska.

  • Boka tid hos studie- och yrkesvägledare på Lerums gymnasium

   Här kan du som är elev på Lerums gymnasium boka tid med en studie- och yrkesvägledare.

  • Edlevo för gymnasieelev

   Här kan du som elev på Lerums gymnasium logga in för att se din studieplan och göra ditt studieval. 

  • Google Workspace for Education/Classroom för elever

   Här kommer du åt skolans system för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

  • GR Play Skola, SLI, för elever

   Här kan du se strömmande utbildnings- och spelfilmer och tv- och radioprogram.

  • ILT inläsningstjänst för elever

   Här kan du logga in i ILT, system för inläsningstjänst, för elever i Lerums kommun. I systemet kommer du åt bland annat inlästa läromedel, animerade filmer och studiestöd på modersmål.

  • Kontakta det kommunala aktivitetsansvaret

   Här kan du som hoppat av gymnasiet eller saknar fullständiga betyg komma i kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. KAA kan erbjuder vägledning för ungdomar mellan 16–20 år som är folkbokförda i Lerums kommun.

  • Rosetta Stones system för språkträning för elever

   Här kan du som studerar i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

  • Spetsundervisning i matematik

   Lerums kommun erbjuder spetsutbildning inom matematik. Utbildingen är tillgänglig för elever i årskurs 8–9

  • Unikum för elever

   Här kan du som elev logga in i lärplattformen Unikum.

  Utbildning och barnomsorg - Personal (12)

  • GR Play Skola, SLI, för personal inom förskolan

   Du loggar in i GR Play Skola för förskolans personal via ett eget konto. Har du inget eget konto kan du skapa ett.

  • GR Play Skola, SLI, för personal inom skola, gymnasium och vuxenutbildningen

   System för strömmande utbildnings- och spelfilmer och tv- och radioprogram.

  • ILT inläsningstjänst för personal

   Här kan du logga in i ILT, system för inläsningstjänst, för personal i Lerums kommun. I systemet kommer du åt bland annat inlästa läromedel, animerade filmer och studiestöd på modersmål.

  • Rosetta Stones system för språkträning för personal

   Här kan du som är pedagog i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

  • Visa ersättning för kommunala verksamheter inom förskola, skola och pedagogisk omsorg i Lerums kommun

   Här kan du se hur mycket utbetald ersättning som din verksamhet får. Tjänsten gäller för kommunala förskolor, skolor och pedagogisk omsorg i Lerums kommun.

  • Vklass för personal

   Här kan du logga in i lärplattformen Vklass för personal inom Vuxenutbildningen i Lerum.

  Utbildning och barnomsorg - Vårdnadshavare (28)

  Övriga e-tjänster (1)