Ansök om tidigare skolstart

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om tidigare skolstart

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om tidigare skolstart för ditt barn.

Tidigare skolstart förskoleklass

I enlighet med Skollagen (2010:800) 7 kap. 11-11 a §§  har barn möjlighet att tas emot i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år. 
Att börja förskoleklass som femåring är en möjlighet, men ingen rättighet. Beslutet fattas av rektor på mottagande skola och går inte att överklaga. För att barnet ska tilldelas en plats krävs att vissa förutsättningar föreligger. Utgångspunkten i beslutet ska vara barnets bästa. Om en femåring tas emot i förskoleklass har eleven inte skolplikt men närvaroskyldighet.

Tidigare skolstart grundskola eller anpassad grundskola

I enlighet med Skolförordningen 4 kap. 7 §§  får ett barn börja fullgöra sin skolplikt i grundskolan eller anpassad grundskola höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år om barnet gått ut förskoleklassen alternativt om vårdnadshavaren begär det. Om vårdnadshavaren begär det, och barnet bedöms ha förutsättningar kan rektor, om det avser grundskolan, fatta beslut om att barnet får börja direkt i grundskolan utan att först ha gått ut förskoleklass. Om det gäller anpassad grundskola så är det verksamhetschef som fattar beslutet på delegation.

Kundcenter KomIn

Telefon: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa