Ansök om modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via den här e-tjänsten kan du ansöka om modersmålsundervisning för elever i årskurs 19. 

Tjänsten är öppen från den 15 april till den 31 maj för start till höstterminen. För ansökan till vårterminen öppnar tjänsten den 1 november och stängs den 15 december.

Information till dig som ansöker

Ansökan gäller tills platsen sägs upp. Elever, och vårdnadshavare, som beviljats modersmålsundervisning blir kontaktade av Enheten för flerspråkighet och Start.
Om ansökan inte beviljas meddelar Enheten för flerspråkighet och Start rektor och vårdnadshavare samt motiverar varför. När du ansöker om modersmål så förväntas du fullfölja hela terminens undervisning. Anledningen till att vi önskar att man slutför terminen är att undervisningen påverkas negativt om grupperna förändras ofta.

Lagrum

10 kapitlet i skollagen 7 paragrafen. En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

5 kapitlet i skolförordningen

7 paragrafen I skollagen finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.
 

8 paragrafen. Modersmålsundervisning får anordnas
1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
2. som elevens val,
3. inom ramen för skolans val, eller
4. utanför den garanterade undervisningstiden.
 

9 paragrafen. Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.
 

10 paragrafen. En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
2. det finns en lämplig lärare.

Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 paragrafen språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Kundcenter KomIn

Telefon: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Mer information

Information om modersmål, flerspråkighet och nyanlända

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Milka Capovska Samordnare Enheten för flerspråkighet och START Sektor Lärande
milka.capovska@lerum.se
0302-52 08 37

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa