Ansökan om kommunalt vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten, krävs att fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst. 
I Lerums kommun finns tre typer av verksamhetsområden:
Områden som har kommunal vattenförsörjning och bortledning av spillvatten, men där dagvatten ska tas omhand lokalt inom fastigheten (LOD). 
Områden som har kommunal vattenförsörjning och bortledning av spillvatten och dagvatten. 
Områden som enbart har kommunal vattenförsörjning.
 
Hur går det till att ansöka om kommunalt vatten och avlopp?
1. Fastighetsägaren lämnar in en VA-ansökan till Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad, VA-enheten, 443 80 Lerum i god tid innan byggstart.
2.Kommunen drar fram ledningar till fastighetsgränsen, till en så kallad förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gräns mellan kommunens och fastighetsägarens ansvar.
3.Fastighetsägaren får besked om storlek på anläggningsavgiften och en karta med förbindelsepunkt inritad när ansökan har beviljats.
4.För att få påbörja åtgärden krävs att fastighetsägaren också har ett startbesked enligt Plan- och bygglagen. Det ansöker man om på Bygglovsenheten.
5.Fastighetsägaren betalar anläggningsavgiften.
6.Fastighetsägaren ansvarar för att VA-ledningar inom tomten ritas in på en karta (situationsplan) som lämnas till VA-verksamheten på kommunen.
7.Fastighetsägaren kopplar in sina VA-ledningar i förbindelsepunkten och drar dem vidare in i huset. 
8.Fastighetsägaren monterar en vattenmätarkonsol med kontrollerbart återströmningsskydd i huset. 
9.Fastighetsägaren bokar tid för besiktning av VA-enheten.
10. Vid besiktningstillfället besiktigar samtidigt VA-enhetens entreprenör vattenmätarplatsen och installerar en vattenmätare. 
       Först när vattenmätaren har installerats kan ordinarie abonnemang börja gälla.
11. Om besiktningen blir godkänd och anläggningsavgiften är betald, öppnar kommunen servisventilen för dricksvatten om denna nyttighet ska användas.
12. Fastighetsägaren skickar in en signerad kontrollplan till Sektor samhällsbyggnad, Bygglovsenheten som returnerades med beslutet om startbesked.
13. Klart!
 
Vatten under byggtiden
Vatten under byggtiden, så kallat byggvatten, ingår i anläggningsavgiften för villor. För flerfamiljshus, småindustri och dylikt betalas en avgift per lägenhet enligt gällande VA-taxa. 
Fastighetsägaren är skyldig se till att återströmningsskydd är installerat vid inkoppling för byggvatten.
 
Återströmningsskydd
Fastighetsägaren är enligt Boverkets byggregler (BBR) skyldig att se till att återströmningsskydd monteras på röret efter vattenmätarkonsolen för att förhindra återströmning av förorenat vatten på inkommande vattenledning. 
Har du swimmingpool, eller egen verksamhet, krävs en annan klass på återströmningsskyddet, se standarden SS-EN 1717. Är du osäker på om återströmningsskydd är installerat, kontakta en rörläggare/VVS-firma. 
Vid installation och byte av vattenmätare sätter kommunen alltid in ett återströmningsskydd.
 
Attefallshus
Inom kommunalt verksamhetsområde kan attefallshus anslutas till kommunalt VA via befintlig förbindelsepunkt. Kostnaden blir mellan 27 000 kr och 54 000 kr beroende på hur stor tomtytan är. 
Bäst är att ansluta till vatten och avlopp med avläsning via vattenmätare. Väljer man att endast ansluta till avlopp krävs ett nytt abonnemang vilket leder till högre kostnad.
 
Mer information
VA-taxa och bestämmelser
Några kloka ord om vatten
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa