Ansök om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Ett skolpliktigt barn kan under vissa omständigheter beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skolverksamhet. Det är hemkommunen som prövar frågan efter ansökan från vårdnadshavare. Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt får bara avse ett år i taget. 

Det krävs alltid synnerliga skäl för att få fullgöra skolplikten på annat sätt. Det finns alltså ingen rättighet för en elev att få det beviljat och bedömningen av de synnerliga skälen är strikta.

Synnerliga skäl kan vara att eleven behöver få undervisning på en annan skola på grund av att en vårdnadshavare ska arbeta utomlands under period. Det krävs dock att det finns mycket starka skäl till resan i det enskilda fallet.
För att bevilja att ett barn får fullgöra sin skolplikt på annat sätt krävs att:

  • den verksamhet som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven får vid sin nuvarande skola.
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
  • det finns synnerliga skäl.

 

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast tre månader innan datumet som ansökan avser. 

Ett beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt innebär att Lerums kommuns ansvar för att finansiera utbildningen helt upphör och det är därför inte möjligt att flytta med skolpeng utomlands. 

Beslut att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller beslut om återkallelse av medgivande av ansökan kan överklagas som förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol (28 kap. 5 § skollagen). 

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Lärande administration
laradmin@lerum.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signatur från båda vårdnadshavarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa