Ansök om bidrag vid separering av dag- och dränvatten från spillvattenledning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag för frånkoppling av din fastighets dag- och dränvatten från spillvattennätet. Ansökan görs efter att åtgärd genomförts och godkänts av VA-enheten på Lerums Kommun.

Bidrag kan beviljas för redovisade kostnader upp till 10 000 kronor. Krävs pump för att till exempel dränering ska kunna anslutas över dämningsnivån, kan ytterligare upp till 5 000 kronor beviljas. Om du väljer att utföra arbetet själv utan att anlita en fackman, kan du ändå söka ersättning för din tid med 100 kronor per timme. Rimligt antal timmar bedöms i varje fall.

Tidigare har bidrag betalats ut enbart för frånkopplade stuprör. Har fastigheten fått ut detta bidrag kan ytterligare bidrag upp till 4 000 kronor beviljas, utöver bidrag för eventuell pump, när dräneringen är frånkopplad.

Villkor för bidrag

  • Du äger fastigheten
  • Åtgärdad felanslutning gjordes före 1970
  • Inget dagvatten, dräneringsvatten eller markvatten är längre anslutet till eller läcker in i spillvattenservisen.
  • Utförda åtgärder har besiktigats av kommunen och inga allvarliga brister kvarstår på VA-installationen i övrigt. Kommunen ska kontaktas innan åtgärd.
  • Om pump för dränering har installerats, ska den ha permanent elinstallation. Det är inte tillåtet att ge pumpen elförsörjning via en kabel med stickkontakt.
  • Åtgärden är utförd inom utsatt tid, om Lerums kommun angett en sådan

Bilagor

Kostnadsverifikationer och planritning som tydligt visar hela yttre VA-installationen måste bifogas i ansökan eller skickas via brev till:
Lerums Kommun
VA-enheten
443 80 Lerum

Viktigt att det framgår att det gäller ansökan om dagvattensepareringsbidrag och märks med aktuell fastighet om ritning och verifikation skickas brevledes.

Mer information

Dagvatten vid din fastighet

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

VA-planering
valerum@lerum.se
0302-52 10 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa