Ansökan - Begäran om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du en idé om att bygga bostäder, verksamheter eller något annat som kräver enny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan i ett områdeska du ansöka om planbesked. Planbeskedet ger dig svar på om kommunen kommer att göra en detaljplan eller inte.

Vad ska ansökan innehålla?
Ta gärna kontakt med plan- och exploateringsenheten på Sektor samhällsbyggnad för en bedömning av vilka handlingar som är nödvändiga, så att ditt förslag blir komplett.

Din ansökan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter.
  • Personnummer/organisationsnummer.
  • Namn och kontaktuppgifter till fastighetsägare (om annan en sökande)
  • Fastighetsbeteckning.
  • Beskrivning av projektet, omfattning och syfte med detaljplanen.
  • Karta över området.

Klicka här för att läsa utdrag ur plan- och bygglagen om planbesked.

Kommunens bedömning
Kommunen gör en bedömning av förslagets lämplighet utifrån plan- och bygglagens bestämmelser med stöd av gällande översiktsplan, riksintressen, statliga förordnanden så som strandskydd och landskapsbildsskydd samt gällande kommunala styrdokument, bland annat Göteborgsregionens strukturbild, kommunens naturvårdsprogram och energiplan.
Kommunen har också tagit fram en bedömningsmall med frågeställningar som ett stöd i bedömningen. Klicka här för att se vår bedömningsmodell.

Vad händer efter inlämnad ansökan?
Du ska få besked inom fyra månader från det att kommunen tagit emot enkomplett ansökan.
Din ansökan behandlas först i kommunens beredningsgrupp där Sektor samhällsbyggnads chefer sitter. Plan- och exploateringsenheten bedömer sedan din ansökan utifrån bedömningsmodellen och en tjänsteskrivelse om ditt förslag skrivs ochbehandlas ikommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om det är lämpligt eller inteattgöra en detaljplan för det aktuella området. Efter beslut i kommunstyrelsen får du som sökt antingen ett positivt eller negativt planbesked och en avgift tas ut.

Får du ett positivt besked, innebär det att kommunen avser att pröva aktuella åtgärder i ett planarbete och det ska inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande till åtgärderna. 

Om kommunen avser att inleda ett planarbete, får du också veta när kommunen bedömer att ett slutligt beslut att anta/ändra detaljplanen kan tas. Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan komma att ändras under arbetets gång. Om du får ett negativt planbesked där åtgärderna inte bedöms lämpliga eller genomförbara utifrån plan- och bygglagens bestämmelser redovisas skälen för kommunens ställningstagande. 

Beslut som inte går att överklaga 
Enligt plan- och bygglagen är det kommunen som beslutar om en detaljplan ska upprättas eller ändras (det så kallade kommunala planmonopolet). Kommunens planbesked kan inte överklagas. 

Avgift 
Avgift för planbesked debiteras enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige och gäller såväl positivt som negativt besked. Avgiften debiteras utifrån tre alternativa nivåer avseende kommunens arbetsinsats för lämplighetsbedömning av förslaget.
 
Negativa besked debiteras med 60 % av ovanstående belopp. 
Vid positivt planbesked tecknas planavtal med kommunen. Avtalet reglerar villkoren för planarbetet samt avgift för kostnader i samband med detaljplanearbetet.

Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa