E-Förslag

Ta fram ett åtgärdsprogram mot trafikbuller

Status
Publicerat
Röstning avslutas
2020-12-11
Antal röster
39

Beskrivning
Lerums kommun ska arbeta fram ett åtgärdsprogram för buller att genomföras under fem år. Syftet är att minska bullrets negativa påverkan på människors hälsa samt skapa en bättre ljudmiljö och en attraktivare kommun för boende och besökare. Åtgärdsprogrammet bör tas fram i samråd med bland annat Trafikverket.

Det sannolikt största och mest allvarliga miljöproblemet i Lerums kommun är den omfattande vägtrafik som passerar via motorvägen E20 och som även sker inom kommunens tätorter. Betydande buller alstras dessutom av tågtrafiken på Västra Stambanan. För boende i kommunen, samt dess besökare, är detta högst påtagligt genom ett ständigt närvarande trafikbuller. I takt med att kommunen växer och trafiken ökar kommer allt fler, i växande omfattning, att utsättas för bullerstörningar vid sin bostad.

Konsekvenserna av trafikbuller är allvarliga: det stör sömnen och avkopplingen, skapar stress och irritation. Forskning visar att trafikbuller, även vid måttliga nivåer, ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom påverkar det människors allmänna välbefinnande och leder till försämrad livskvalitet. Alla påverkas, även de som inte upplever sig störda. Särskilt utsatta är barn vars lärande och utveckling påverkas negativt, vilket är oroväckande med tanke på de många förskolor/skolor som är belägna nära E20.

Systematiska åtgärder mot buller genomförs med fördel inom ett konkret åtgärdsprogram avsett att genomföras under bestämd tid, lämpligen fem år. Ett sådant program som god förebild har tagits fram av Sollentuna kommun för perioden 2018-2023:
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/buller/slutversion-atgardsprogram-mot-buller.pdf

Sollentuna kommun norr om Stockholm tillhör i likhet med Lerum en storstadsregion med stark trafiktillväxt, där tätorterna i kommunen genomkorsas av motorväg (E4) och järnvägar.

I samarbete med Trafikverket har Sollentuna kommun t.ex. genom delar av kommunen sänkt hastigheten på E4 och lagt bullerdämpande vägbeläggning. En sänkning av hastigheten är en relativt effektiv åtgärd för att minska både buller och halten av luftföroreningar och skadliga partiklar. Lerum bör i dialog med Trafikverket se till att inom ramen för åtgärdsprogrammet, genomföra motsvarande åtgärder, för att effektivt minimera trafikbullret i kommunen och framför allt i tätbebyggda områden.